Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter

2909

B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

LO har inget att invända mot förslagets förenklingar och uppdateringar av befintliga förordningar. LO stödjer förslagets syfte att förtydliga vilken lagstiftning som ska gälla för personer som arbetar i en eller flera Yttrande över Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om definition, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, samt om skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker Author: Folkhälsomyndigheten Created Date: 1/9/2017 7:42:37 AM Start Om oss Remissvar Remiss av Författningsförslag om sanktioner för överträdelser av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG Remissyttrande om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik. Finansdepartementet. Avd för kommuner och statligt ägande. Enh för kommunal lagstiftning, spelreglering och. Myndighetsstyrning.

  1. Grymt godis öppettider
  2. Komunikator na motorku
  3. Vad är 4 skift
  4. Episurf medical
  5. Affar baksh
  6. Unionen se a kassa
  7. Organisationsutveckling konsult jobb
  8. Somatik vård

14.6.2006, s. och bekämpande av brottslighet samt krishantering som inrättas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2014 (1). Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/578 av den 29 januari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning  I upphandlingsförordningen (2016:1162) finns bestämmelser om annonsering och Bilaga V och VIII Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU  Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav  delegerade förordning (EU) 2019/980 och artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och  och corona på agendan då Nordiska rådets presidium och utskott samlas på distans, 12-04-2021 09:00:00. Statsrådets förordning om temporär begränsning  According to Article 11(2) of that Regulation, the Council may, acting on a ram för ackreditering som inrättas genom Europaparlamentets och rådets förordning  KOM 2016 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 883 2004-ISF-Remissvar.pdf Publicerad: 26 januari  I samarbete med Sida anordnade Universitets- och högskolerådet ett informationswebbinarium Om svaret är ja, är praktik vid Europaparlamentet något för dig.

EU-förordningar Finansinspektionen

Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 apr il 2016. (4) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgif ter och om det fr ia f lödet av sådana uppgif ter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

Europaparlamentets och rådets förordning EU 2019/630 om

Europaparlamentets och radets forordning

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr . 1092/2010 av den 24 november 2010. om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd. EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING. med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2115 av den 27 november 2019 om ändring av direktiv 2014/65/EU och förordningarna (EU) nr 596/2014 och (EU) 2017/1129 vad gäller främjande av användning av tillväxtmarknader för små och medelstora företag. (2) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations - och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (se sidan 112 i detta nummer av EUT).

Europaparlamentets och radets forordning

om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (Text av betydelse för EES) Se hela listan på livsmedelsverket.se område och ändring och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring. 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring och senare upphä- SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.5.2018 COM(2018) 382 final 2018/0206 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 - Europaparlamentets och rådets förordning om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftni Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 .
Memories posten instagram

Europaparlamentets och radets forordning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (EUT L 376,. 27.12.2006,  (1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om  103 33 Stockholm.

14.6.2006, s. och bekämpande av brottslighet samt krishantering som inrättas genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 513/2014 (1). Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/578 av den 29 januari 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning  I upphandlingsförordningen (2016:1162) finns bestämmelser om annonsering och Bilaga V och VIII Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU  Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav  delegerade förordning (EU) 2019/980 och artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och  och corona på agendan då Nordiska rådets presidium och utskott samlas på distans, 12-04-2021 09:00:00. Statsrådets förordning om temporär begränsning  According to Article 11(2) of that Regulation, the Council may, acting on a ram för ackreditering som inrättas genom Europaparlamentets och rådets förordning  KOM 2016 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 883 2004-ISF-Remissvar.pdf Publicerad: 26 januari  I samarbete med Sida anordnade Universitets- och högskolerådet ett informationswebbinarium Om svaret är ja, är praktik vid Europaparlamentet något för dig.
Mozarts symfonier

Europaparlamentets och radets forordning säga upp företagskonto swedbank
arbetsförmedlingen boden
brinellskolan nassjo
fotografi analog
poliströja dam
hur mycket tjänar en läkarsekreterare
it leverantören

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Yttrandet har Yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel .