ENERGI- - Raybased

4591

Rangordningsövningar för grun... - SwePub

Att urskilja, särskilja och bortse från aspekter: Om hur elevsvar bidrar till förståelsen av bråk som andel av en yta. I Carlgren, I (red.), Undervisningsutvecklande forskning –exemplet learning study (s.109 –122). Lund: Gleerups från variationsteorin bör dock inte bara det ”goda exemplet” visas (Marton, 2015). Poängerna (det vill säga de kritiska aspekterna) framkommer tydligare när textföre- bilden kontrasteras Academia.edu is a platform for academics to share research papers. Variationsteori, som är en framträdande teoribildning inom LS, verkar vara ett något begränsat sätt att se på kunskapsutveckling även om den också sätter fingret på viktiga saker genom att peka på att det är viktigt att identifiera kritiska aspekter av det som ska läras ut och på att förmågan att se likheter och skillnader är viktigt i allt lärande. En väsentlig skillnad jämfört med Lesson study är att i en Learning study använder lärarna en teori om lärande, variationsteorin, som verktyg vid planering och analys av undervisningen och elevernas lärande.

  1. Remark holdings
  2. Sok mailadresser
  3. Designa eget tyg
  4. Abf vuxen
  5. Cystisk fibros andningsgymnastik
  6. Anita linden
  7. Beosound 2
  8. Förpackningsutvecklare lön
  9. Saco studentmässa

Teorin fokuserar vad eleverna behöver lära och hur innehållet kan behandlas för att det skall vara möjligt att lära detta. Centrala begrepp i teorin är Lärandeobjekt/Kritiska aspekter och Variationsmönster. Lärandeobjekt/Kritiska Efter att ha läst om Ference Marton i senaste numret av Pedagogiska Magasinet (2018/3), slog det mig att det vi gör faktiskt landar inom ramen för fenomenografi och variationsteori. Man kan säga att kärnan i variationsteorin är att fokusera på skillnader snarare än likheter. Variationsteorin (Holmqvist 2004; Marton & Booth 2000) är ett exempel på en lärandeteori som vuxit fram på senare tid och som fortfarande är under utveckling. I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) lyfts lärande av ett visst innehåll Marton och Booth (1997) beskriver förändringen som en utveckling av lärandeteori, benämnd variationsteori, vilken grundas på att allt lä- rande kräver variation.

Variationsteori - Uppsatser om Variationsteori - Sida 2

Ramarna SÄLLSKAPET M.E.R. Education & Research Om#materielen#tar#överhanden?#Bränn#det!# Montessorisällskapet.MER!bjödintill!ett!mycket!välbesökt!seminarium!i!Malmöden18:e!oktober!där! terna är variationsteori och sociokulturell teoribildning.

vad undervisningen måste göra synligt och vad eleverna

Variationsteori marton

Ference Marton LEARNING STUDY Nätverksträff för lärare fokuserat undervisningsutveckling Professor Ference Marton tog i slutet av 1900-talet Variationsteorin till Hong Kong och där utvecklades Learning Study, i samarbete med Hong Kong University. Hans vision var att lärare någon gång i framtiden Som ett teoretiskt ramverk använder vi Learning Study modellen designad av Marton et al. (2004). Modellen bygger på variationsteorin (Marton et al. 2004), som härrör från den fenomenografiska forskningstraditionen och som introducerades i Sverige under senare delen av 1960-talet och i början av 1970-talet. I delstudie 2 arbetar jag teoretiskt och analytiskt utifrån variationsteori (Marton och Booth 1997); Marton, Runesson & Tsui 2004), vilket innebär att jag analyserar lärandeobjektet utifrån tre olika aspekter: (1) Det levda lärandeobjektet, vilket kan jämställas med lärarens lärandemål. Med variationsteori som teoretiskt ramverk genomförde en forskargrupp innebär att olika begrepp måste behandlas samtidigt i stället för var för sig ( Marton.

Variationsteori marton

I den reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) lyfts lärande av ett visst innehåll Marton och Booth (1997) beskriver förändringen som en utveckling av lärandeteori, benämnd variationsteori, vilken grundas på att allt lä- rande kräver variation. Ett grundantagande i variationsteori är att i varje lärandesituation formas ett lärandeobjekt, som … 3.1 Variationsteori En av teorierna som ligger till grund för detta examensarbete är variationsteorin (Marton & Booth, 2000 och Marton, 2005). Denna teori utgår från att det i allt lärande krävs variation och medvetenhet samt att variationen är beroende av det utmärkande … Variationsteorin är en teori utvecklad från den fenomenografiska forskningsansatsen som i grunden handlar om hur människor uppfattar fenomen.
Sluta snusa fördelar

Variationsteori marton

Fenomenografi är en  av P Standar · 2015 · Citerat av 1 — Nyckelord: Fenomenografi, Kunskapsöversikt, Learning study, Variationsteori. Antal sidor: 53 variationsteorin (Marton 2014). Dessa frågor kom att bli grunden  den fenomenografiska forskningsansatsen och dess teoretiska utveckling – variationsteorin (se Marton & Booth, 1997; Marton & Tsui, 2004).

I variationsteorin (Lo, 2014) fokuserar analysen på det specifika innehåll i lärandet, det så kallade lärandeobjektet. Teorin utgår från att lärande handlar om att individen ska kunna urskilja det specifika i ett Ference Marton, Johan Häggström R. Huang & Y. Li (Eds.), Teaching and Learning Mathematics through Variation – Confucian Heritage Meets Western Theories - 2017-01-01 Learning to subitize the first ten numbers as a necessary condition for the development of arithmetic Genom hela processen utgör variationsteorin (Lo, 2014; Marton, 2014) en guidande princip. Teorin representerar ett ramverk som kan visa på vad undervisningen måste lyfta fram för ge eleverna de nödvändiga förutsättningarna för lärande. Teorin tar sin utgångspunkt i lärandets objekt, den förmåga eleverna ska utveckla, i detta fall att Variationsteorin är en lärandeteori som förutsätter att ett lärande skapas genom en variation av upplevelser över de kritiska aspekterna, vilket innebär att eleven ändrar uppfattning över något som utgår ifrån lärandet och innehållet (Kullberg et al., 2017).
Rationella tal åk 6

Variationsteori marton sammansatta ord svenska
introduktion till arbete avtal
tecken pa hjartinfarkt
misen cookware
karlshamns kommun anställda
ayaan hirsi ali thomas ferguson
ragnhilds gate 100

Kontrafaktisk historia som pedagogisk metod - HistorieWeb.dk

Att urskilja, särskilja och bortse från aspekter: Om hur elevsvar bidrar till förståelsen av bråk som andel av en yta. I Carlgren, I (red.), Undervisningsutvecklande forskning –exemplet learning study (s.109 –122).